Seachem Florish Excel

215.000 

Phân nước thủy sinh Seachem Flourish Excel là một loại phân nước bổ sung CO2 cho cây thủy sinh .
Seachem Flourish Excel có thể dùng để thay thế bình khí CO2