Sao nhỏ – Pogostemon Helferi – 喷泉太阳草 (Pēnquán tàiyáng cǎo)- Phún Tuyền Thái Dương Thảo

50.000 

Danh mục: