Nhíp cong trồng cây thủy sinh 48cm

100.000 

– Kẹp nhổ cây: Kẹp nhíp vào sát phần thân cây gần rễ, vừa rút lên từ từ vừa lắc nhẹ trái phải cho đến khi rút được cây lên.

Danh mục: