nham thạch

25.000 

Đá nham thạch ( đá núi lửa) 1 loại vật liệu lọc phổ biến dùng để lọc nước hồcá, hòn non bộ
Sản phẩm bỏ vào máng lọc nước hoặc có thể trải dưới đây hồ cá thay cho sỏi.